LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
MENU UTAMA E-QC


PERINGATAN :
1. Penyata Bulanan :
Adalah menjadi kesalahan di bawah syarat lesen di bawah Peraturan 21, Peraturan-peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, jika gagal atau lewat menyerahkan penyata bulanan setiap bulan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga tidak lewat daripada 7hb pada bulan berikutnya.

2. Pengisytiharan Mutu Eksport/Alihan Tempatan/Import : Adalah menjadi kesalahan di bawah Peraturan-peraturan 4, 5 dan 6, jika seseorang gagal mengisytiharkan mutu eksport, alihan tempatan atau import yang lengkap, benar dan tepat di dalam borang MPOB Q1 atau MPOB Q2 atau MPOB Q3 tidak kurang daripada 2 hari sebelum tarikh permulaan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit itu.